Obecné prodejní podmínky společnosti ME-Metal, s.r.o. platné od 1.12.2021

Tyto prodejní podmínky, dále jen podmínky, se vztahují na úpravu práv a povinností mezi společností ME-Metal, s.r.o. se sídlem Rudé armády 339, 431 44 Droužkovice, IČ: 60280425, DIČ: CZ60280425 jako Prodávajícím a Kupujícím při dodávkách předmětu prodeje podle potvrzení objednávky (používaná zkratka AB), které je zasláno následně po obdržení Nákupní objednávky (dále jen objednávky). Obecné prodejní podmínky tvoří nedílnou součást potvrzení objednávky. Odchylná ujednání v objednávce a následně potvrzené Potvrzením objednávky mají přednost před zněním podmínek. Ustanovení nákupních podmínek a jiných podmínek kupujícího platí jen v tom rozsahu, v jakém na ně bylo v objednávce a následném potvrzení objednávky výslovně odkázáno.

I. Objednávka a potvrzení objednávky

1.1 Kupující předkládá prodávajícímu objednávku v které musí být uveden zejména předmět objednávky, termín dodání a místo dodání. Objednávka je platná pouze v písemné formě. Totéž platí pro veškeré změny a doplňky k objednávce. Prodávající potvrzuje objednávku písemným potvrzením objednávky do 5-ti dnů od obdržení objednávky. Nedílnou součástí potvrzení objednávky jsou tyto Obecné prodejní podmínky.
1.2 Veškeré dodatky nebo odchylky kupujícího k předložené objednávce, byť by podstatně neměnily její podmínky, musejí být písemně potvrzené prodávajícím.

II. Ceny a platební podmínky

2.1 Dohoda o ceně (nebo alespoň dohoda o způsobu jakým bude cena určena) je považována za podstatnou podmínku, bez níž objednávka nenabyde platnosti.
2.2 Není-li dohodnuta záloha nebo platba předem, vystaví prodávající fakturu po dodávce předmětu prodeje nebo po uplynutí lhůty 15 dnů po doručení oznámení o tom, že předmět prodeje je připraven k vyzvednutí. Není-li vyloučeno ve smlouvě dílčí plnění, je prodávající oprávněn vystavit fakturu za každou, i dílčí dodávku.
2.3 Faktura za dodávku předmětu prodeje bude obsahovat náležitosti daňového dokladu dle platného zákona o DPH.
2.4 V případě, že faktura nebude mít předepsané náležitosti, je kupující ve lhůtě splatnosti oprávněn fakturu vrátit prodávajícímu k opravě nebo doplnění údajů. Oprávněným vrácením faktury přestane běžet lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti začne znovu běžet ode dne doručení opravené faktury kupujícímu.
2.5 Není-li dohodnuto mezi Kupujícím a Prodávajícím něco jiného, stanoví se lhůta splatnosti faktury na 14 dnů ode dne odeslání faktury kupujícímu. Neuhradí-li kupující řádně vystavenou fakturu ve stanovené lhůtě, může prodávající uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení až do zaplacení. Stejná lhůta splatnosti a výše úroku z prodlení se stanoví i pro případ splatnosti jiných peněžitých závazků kupujícího předpokládaných v této smlouvě.
2.6 Kupující není oprávněn zadržovat platby. Zápočet je přípustný pouze po dohodě prodávajícího a kupujícího. Jednostranné započtení je vyloučeno.
2.7 Kupující je povinen uvádět na platebních příkazech číslo hrazené faktury a částku k příslušné hrazené faktuře. Poplatky za provedení příkazu bance k platbě k úhradě faktur hradí plátce.
2.8 Kupující, jako příjemce zdanitelného plnění, aniž by byl vyzván jako ručitel dle §109 zákona č. 235/2004 Sb. o daních z přidané hodnoty může daň z takového zdanitelného plnění ve smyslu §109a citovaného zákona uhradit v termínu splatnosti příslušné faktury – daňového dokladu za prodávajícího přímo na jeho osobní depozitní účet vedený u místně příslušného správce daně prodávajícího a identifikovat ji. O provedení úhrady daně vyrozumí prodávajícího neprodleně elektronickou cestou. V rozsahu zaplacené daně je splněna povinnost kupujícího zaplatit kupní cenu.
2.9 Je-li cena předmětu prodeje stanovena dle skutečných nákladů, stanoví se cena předmětu prodeje podle skutečných nákladů prodávajícího. Výpočet skutečné ceny provádí prodávající a kupující má právo požadovat rozbor ceny, zejména počet odpracovaných hodin, materiálové náklady a náklady na povrchové úpravy.

III. Dodávka předmětu prodeje

3.1 Termín dodávky je navržen kupujícím v objednávce a následně je prodávajícím potvrzen nebo změněn prostřednictvím potvrzení objednávky zaslaném kupujícímu do 5-ti pracovních dnů. Pokud bude termín dodávky prodávajícím změněn a kupující do 3 pracovních dnů nový termín nepotvrdí, je považován nový termín dodávky jako platný. Nezaplatí-li kupující za jakýkoliv mu dodaný předmět prodeje ve lhůtě splatnosti, je prodávající oprávněn zadržet dodávky již vyrobeného předmětu prodeje z této či jiné objednávky, pozastavit výrobu takového předmětu prodeje nebo ji nezahájit, a to až do doby splacení všech závazků kupujícího vůči prodávajícímu. V takovém případě není prodávající v prodlení s dodávkou předmětu prodeje, a tedy nemá povinnost uhradit kupujícímu smluvní pokutu. O dobu, po kterou byly zadrženy dodávky předmětu prodeje, nebo po kterou byla pozastavena či nezahájena výroba předmětu prodeje se automaticky prodlužuje termín dodání uvedený v potvrzení objednávky.
3.2 Dílčí dodávky jsou přípustné, není-li dohodnuto jinak. Prodávající je oprávněn dodávat i před potvrzeným termínem a kupující je povinen tuto dílčí dodávku přijmout. Splatnost faktury v případě takovéto dodávky však bude stejná jako by k dodání došlo ve sjednaném termínu.
3.3 Kupující má právo na objednání předmětu prodeje formou rámcové objednávky s uskladněním v prostorách prodávajícího. Pokud není dohodnuto jinak, je uskladnění v prostorách prodávajícího je bez poplatku. Neodebere-li kupující předmět prodeje do 30 dnů od konečného termínu rámcové objednávky, má prodávající právo zakázku uzavřít, předmět prodeje dobropisovat a vyúčtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100% kupní ceny předmětu prodeje, jež bylo předmětem rámcové objednávky.
3.4 Prodávající je oprávněn pozastavit dodávky z předmětu prodeje kupujícímu v případě, že je kupující v prodlení s placením jakýchkoliv závazků nebo plněním jakýchkoliv jiných smluvních povinností vůči prodávajícímu po dobu delší než 10 dnů a tento stav na písemnou výzvu prodávajícího do 5 dnů neodstranil.
3.5 Termín dodávky předmětu prodeje se posunuje a dodací doba se prodlužuje oproti termínu a dodací době sjednané ve smlouvě o
a) dvojnásobek doby prodlení kupujícího s dodáním technické dokumentace a dalších podkladů nezbytných ke zhotovení předmětu prodeje, nejméně však o 7 dnů za každý případ takového prodlení.
b) dvojnásobek doby prodlení kupujícího s poskytnutím vysvětlení nebo konzultací k dokumentům technického charakteru poskytnutým kupujícím nezbytných pro správné vyhotovení předmětu prodeje.
3.6 Prodávající splní svou povinnost dodat předmět prodeje předáním zásilky předmětu prodeje prvnímu dopravci k přepravě kupujícímu v souladu s uvedenými přepravními dispozicemi. Nejsou-li přepravní pokyny kupujícímu sděleny včas, prodávající předmět prodeje uloží do skladu a vyrozumí o tom kupujícího. Tím je splněna povinnost prodávajícího dodat předmět prodeje.
3.7 Prodávající nenese odpovědnost za jakékoliv nesplnění povinnosti dodávky předmětu prodeje, pokud bylo způsobeno překážkou, která nastala nezávisle na jeho vůli a bránila mu ve splnění jeho povinnosti, jestliže nemohl rozumně předpokládat, že tato překážka nastane (dále jen ”Vyšší moc”). Za Vyšší moc se považuje zejména havárie nebo jiné poškození výrobního zařízení prodávajícího nebo jeho dodavatelů, polotovarů nebo surovin, požáry, povodně, vichřice či jiné přírodní katastrofy, války, povstání, vzpoury, občanské nepokoje, stávky či rozhodnutí nebo normativní akty orgánů veřejné moci, regulace, omezení, zákazy nebo jiné zásahy státu, orgánů státní správy nebo samosprávy. O existenci Vyšší moci vyrozumí prodávající kupujícího bez zbytečného odkladu.

IV. Smluvní pokuty

4.1 Dostane-li se kupující do prodlení s úhradou kupní ceny, tj. neuhradí-li kupující řádně vystavenou fakturu ve lhůtě splatnosti, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do zaplacení. Sjednáním smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, pokud tato není kryta uhrazenou pokutou. V případě prodlení s plněním peněžitých závazků se sjednává úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení, max. do výše 5% z dlužné částky.
4.2 Je-li kupující v důsledku zhoršení svých majetkových poměrů nebo z jiného důvodu v prodlení s placením jakýchkoli pohledávek prodávajícího, může prodávající zadržet dosud nesplněné dodávky ze všech kupních smluv uzavřených s kupujícím.

V. Odpovědnost za vady a záruka

5.1 Prodávající je povinen dodat předmět prodeje v jakosti a provedení potvrzeném v potvrzení objednávky. Nejsou-li v objednávce a jejím potvrzení uvedeny zvláštní požadavky, musí mít předmět prodeje jakost a ostatní vlastnosti stanovené technickými normami, event. vlastnosti obvyklé u příslušného druhu předmětu prodeje.
5.2 Jestliže má být předmět prodeje vyhotoven dle technické specifikace a dalších podkladů předaných prodávajícímu kupujícím, je kupující povinen předat tyto podklady prodávajícímu do tří pracovních dnů od zaslání objednávky.
5.3 Prodávající poskytne záruku za jakost v trvání 6 měsíců od dodání předmětu prodeje.
5.4 Reklamaci množství nebo zjevných vad dodaného předmětu prodeje je kupující povinen uplatnit při přejímce předmětu prodeje, nejpozději do 7 dnů po přejímce předmětu prodeje od prodávajícího nebo od dopravce. Ostatní vady je kupující povinen uplatnit ve stanovené záruční době. Reklamace je včasná, je-li odeslána kupujícím v poslední den lhůty.
5.5 Kupující je povinen reklamovat vady zboží písemně (doporučeným dopisem nebo elektronicky) bez zbytečného odkladu po zjištění vady. V reklamaci kupující zjištěnou vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje, případně předloží doklady o zjištěné vadě a současně uvede své požadavky na způsob odstranění vady, jakož i lhůtu, ve které má být vada odstraněna. Kupující má povinnost prodávajícímu sdělit předpokládané náklady spojené s odstraněním či opravou vady. Do doby vyřízení reklamace je kupující povinen zastavit další práce na reklamovaném předmětu prodeje a skladovat je odděleně. Při poskytnutí náhradního předmětu prodeje je kupující povinen vrátit vadný předmět prodeje dle sdělených přepravních dispozic prodávajícího.
5.6 Kupující nese odpovědnost za následky způsobené předáním nesprávných údajů.

VI. Přechod nebezpečí škody na věci a vlastnického práva k předmětu prodeje

6.1 Nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího v okamžiku předání předmětu prodeje prvnímu dopravci k přepravě na adresu kupujícího nebo na místo určení dle přepravních dispozic. Při přímém předání předmětu prodeje prodávajícím přechází nebezpečí škody na předmět prodeje v okamžiku jeho převzetí kupujícím nebo odeslání oznámení o uskladnění, je-li kupující v prodlení s odběrem předmětu prodeje.
6.2 Vlastnické právo k předmětu prodeje přechází na kupujícího po úplném zaplacení kupní ceny a v případě úhrady platby předem ve výši 100 % kupní ceny, vč. DPH v okamžiku přechodu nebezpečí škody na věci dle předchozího odstavce.

VII. Výrobní dokumentace

7.1 Výrobní dokumentace, tedy výrobní výkres a případná doplňková elektronická dokumentace, musí být poskytnuty kupujícím ke zhotovení předmětu prodeje. Výrobní dokumentace nadále zůstává vlastnictvím kupujícího. Nebude-li stranami dohodnuto něco jiného, zůstane výrobní dokumentace uložena u prodávajícího.
7.2 Prodávající není povinen výrobní dokumentaci po dodání předmětu prodeje archivovat.

VIII. Odstoupení od objednávky

8.1 Kupující je oprávněn odstoupit od objednávky, je-li prodávající v prodlení se splněním dodávky předmětu prodeje déle než 6 měsíců. Kupující je povinen písemně vyzvat prodávajícího ke splnění dodávky v přiměřené dodatečné lhůtě a teprve po jejím marném uplynutí, je oprávněn od objednávky odstoupit. Dílčí plnění, pokud bylo poskytnuto, nemůže kupující odmítnout. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu prokazatelně vzniklé náklady ve výši rozpracované výroby.
8.2 Prodávající je oprávněn od objednávky ihned odstoupit nebo požadovat dodatečné zajištění peněžitých závazků kupujícího, zjistí-li závažné zhoršení majetkových poměrů kupujícího, v jejichž důsledku by kupující nebyl schopen uhradit kupní cenu. Prodávající je rovněž oprávněn odstoupit ihned od objednávky, jestliže kupující neposkytl ve sjednaném termínu zálohu nebo předplatbu. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou v důsledku odstoupení od objednávky.
8.3 Zjistí-li kupující při kontrole, že prodávající nedodržuje předepsané technologické postupy nebo porušuje všeobecně závazná či smluvně sjednaná pravidla kontroly jakosti, upozorní na to písemně prodávajícího, který je povinen neprodleně sjednat nápravu a do deseti dnů o tom písemně informovat kupujícího. Pokud tak neučiní, má kupující právo odstoupit od objednávky; neučiní-li tak do následujících pěti dní, toto právo zaniká.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto Podmínky mají povahu obchodních podmínek podle §1751 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku. Veškeré smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí objednávkou a jejím potvrzením, těmito podmínkami a v neupravených otázkách pak občanským zákoníkem. Použití nákupních podmínek kupujícího se vylučuje, pokud není písemně dohodnuto jinak.
9.2 Eventuální neplatnost některých ustanovení těchto Podmínek nemá vliv na platnost ostatních ustanovení.
9.3 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vyplynou z této smlouvy a v souvislosti s ní, budou řešeny s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Rozhodčí řízení bude probíhat v kontaktním místě Rozhodčího soudu v Ostravě. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.